แท็ก -7 Days to End with You

ความคิดเห็น

รีวิวเกม 7 Days to End with You

โดยปกติแล้ว เกมสไตล์วิชวลโนเวลจะเลือกหัวข้อต่างๆ เป็นจุดสนใจหลักของเรื่องราว และจากมุมมองนี้ บางหัวข้ออาจมีโครงเรื่องที่ค่อนข้างกว้างและมีหลายแง่มุม...